Kurserne er for dig, der er ansat i Aarhus Kommune og kurserne er gratis.

Har I som skole særlige ønsker, kommer vi gerne ud og afholder kurser hos jer. Ret henvendelse til jeres skoleteam.

Kursus med fysisk fremmøde:

  • Læse-skriveteknologi og ordblinde elevers skriftlige udvikling

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers skriftlighed samt stilladsere den gode skriveproces?

Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 14.00-17.00

Tilmelding: https://aarhus.eloomi.com/learning/sharing/eyJpdiI6IlMyODN4XC9QelZVUFN2R1owdElvck13PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImZqa1wvaEVLM1ZtdW1VQzlyWCtaejZoZ1lPU2NnMEh5a041eVduOTFcL050RFRPSFVQRVRRQ0VSXC9DXC8zalBuV3RKUnhtWEJ4cnhwbmhXZFRLUlRKbnBuOEhDWlRsSER1ZkN2WmdHUWJ1QTY2ND0iLCJtYWMiOiI2MTlhMWFhMjIwMjFlNzgwNWZhMDA2MDA1MzhhZjVhOWVmNDk1YzgyOTJjMzQzZjAyYTUyZmNmYjk3MTViM2VjIn0=/?

 

  • Inspirationsdag på KCL

En dag med faglige og emnemæssige oplæg fra KCL konsulenter og samarbejdspartnere. For dig med en særlig interesse for ordblinde og læse-skriveteknologi.

Nærmere program følger

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 12.00-17.00

Tilmelding: https://aarhus.eloomi.com/learning/sharing/eyJpdiI6IllYNnVqMkpranN1OXo3enJseDBKdHc9PSIsInZhbHVlIjoiSDIxN0JLbHlTZkdDTkR6eUZPVzF0ZXpKdm10V1RlUnI2eDRKb2RMTWM2enB3UjAwS3I0NEl5MjZ0M0pydXF3MG9YeEkranBtUEFNbzJYMlJVRU1KWEtlelZCQWpDV2hhY0Q0MkdpVnBtU2M9IiwibWFjIjoiNzdhZTY1MTRjYzRiM2E1NzgxZWFmMzQ3OWZkOTg2YmMwZDc2NzcwYTJkZjkxOWQ4ZWUxYmU2ZWM0NWU2YjdkZiJ9/?

 

Webinarer:

  • Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser

Hvilke muligheder har elever fra specialklasser, når de skal til folkeskolens afgangsprøve? 

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 14.30-16.00

Tilmelding: https://aarhus.eloomi.com/learning/sharing/eyJpdiI6IitVOGpjbTRndUtcL1lHSzRcL2tmTlwvM0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ2I0cWpUa25GOHVybDJZMEczWjgxWFM5SjRUM2lGMHVuYWpOcEkzRkdOVzNLZndFTzdVSkltQmpaUjYyMXd2bFpkcHpvcVZuaGIrN0wzMVRDN2c0ZWEwZ1wvUm5FREVQUDhzNkdsSG8zSUVNPSIsIm1hYyI6ImZiZWM4MjBjZjU1OTVkNTZjMmVhZjkxZTE3MzUyMzFmMmNiNzY5MjI5ODNiNGViYmJlYWU0NjljYzY5OWM3YTYifQ==/?

  • Inspirationswebinar

Faglig skrivning

effektive skrivestrategier for elever i skriftsprogsvanskeligheder 

Mandag d. 6. december 2021 kl. 14.00-14.45

Tilmelding: https://aarhus.eloomi.com/learning/sharing/eyJpdiI6IjRyV2RPcm40UjdNcHFIdGQ4VXVJQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiOWtkeDZ1V1BINWtTMUVFOWxTSURwZGJHU0hYVUUxMUlJSHhoSkMxZmNZRE8yMzV0XC9Ib1dXWkNlazJSVWpGSjlwSGR3RThFejd1alp3eGVOUHlYdDR0YWpnQlZubk9CdjhES2FtMDl4bnBJPSIsIm1hYyI6IjA0ZmRiMWU4MjU4ZTMxYTEyOGY3MmVmYWMxZjU2ZDhiMDlkMzZjMzA0OGEwNTJiYzgzMTk3ZjU0NjNmOWQxZTIifQ==/?

 

  • Ordblind – også i matematik!

Torsdag d. 6. januar 2022 kl. 14.30-15.30

Tilmelding: https://aarhus.eloomi.com/learning/sharing/eyJpdiI6Ilk1Q0xaNEVcL3VYK25hVWlMWmlLWjl3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IllaZUFFS0xwQnJcL2FwRnpMdERybDJYR0M0OWdvNVwvaU0zTXRsMUNOVnQwN1ZiT0tGaUJEbG9PUXN2Wmp1QUpNdDJHNWVIVWp0WnN3eksrSHBkSnFOeWwyWDJ6SXhrUDVIVXFzcnpvcWphZW89IiwibWFjIjoiZDA0YjI4MWViODczY2RmOWRhYjk3ZDY4ZDZhNDRkMGQ4YWMwMGNhM2VhYjA0YTFiZjU2MzRiNmM1ODk4OGU1NCJ9/?