KCL-konsulent Mikael S. Nielsen fortæller om KCL-indsatsen på mellemtrin og i udskolingen

Indskolingsforløb i elevens læringsmiljø

INDSKOLING (0.-3. klasse): 

Indskolingselever bliver på deres hjemskole i deres egen klasse. 
KCL følger eleven i 1½ år. 
Konsulenter fra KCL rådgiver og vejleder de voksne, som har med eleven at gøre. 
Målet med dette er, at eleven oplever handlekompetencer og en fortsat lyst til at lære, og at læringsmiljøet bliver i stand til at tilgodese elevens behov.

 
Kan KCL hjælpe mig videre? 
Man er til enhver tid velkommen til at kontakte os for en uformel snak, hvor emnerne fx kan være: 
Er denne elev en kommende elev på Kompetencecenter for Læsning? 
Hvordan udfylder jeg bedst indstillingsskemaet?

Kontakt KCLs leder - find kontaktoplysninger nederst på hjemmesien.

Formalia omkring indstilling: 
Elever, som påtænkes visiteret til Kompetencecenter for Læsning, skal altid drøftes på et møde med deltagelse af skolens læsekonsulent. 
Indstilling sendes til PPR
Den endelige visitation varetages af PPR

Hvordan ser et samarbejde omkring et indskolingsbarn ud?

 • Opstartsmøde på hjemskolen med elevens lærere, evt. sfo-personale, forældre, evt. støttecenter/læsevejleder, evt. læsekonsulent og ledelse.
  Vi drøfter elevens læringsmiljø samt hvilke informationer, der er relevante for det videre forløb. Vi aftaler forskellige tiltag. 
 • Tiltagene føres ud livet.
 • Sparringsmøder med lærere/pædagog/konsulent.
 • KCL-konsulenten deltager i undervisningen
 • Evt. hjemmebesøg
 • Statusmøde med team, forældre og konsulent, hvor tiltagene evalueres/revurderes, og nye tiltag eventuelt opstilles.
 • Status- og arbejdsmøderne gentages løbende gennem de 1½ år. 


Læring på lige vilkår 
Når elever udstyres med LST i forbindelse med skolearbejdet, kan man stille samme krav om deltagelse i undervisningen til dem som til deres kammerater.? 
I folkeskolen skal man?lave undervisning, der individuelt?er tilpasset den enkelte elev og dermed også til elever, der må anvende LST. 
Ordblinde elever skal arbejde ekstra for at læse og skrive det samme som deres kammerater, men det må i den sammenhæng betegnes som et livsvilkår. Elevernes egen vilje til en forandring er en afgørende faktor for fremgang på det skriftsproglige område og dermed på muligheden for læring. 

 

Mellemtrinsforløb på KCL og i elevens læringsmiljø

Mellemtrin (4.-6. klasse)  

KCL følger eleven i 1½ år.  

Vi arbejder ud fra følgende mål:  

 • At eleven møder et inkluderende skriftsprogmiljø 
 • At eleven lærer at anvende LST som kvalificerende redskab  
 • At eleven får mulighed for at erhverve sig alderssvarende viden 
 • At eleven får mulighed for at udvikle læse- og skrivekompetencer 
 • At eleven oplever handlekompetence og en fortsat lyst til at lære  

Før kursusforløbet på KCL - fase 1:

Vi holder informationsmøde på KCL for elev og forældre om det kommende 10-ugers kursus. Her har eleven også mulighed for at møde de andre elever og konsulenterne tilknyttet holdet.

KCL-konsulenten besøger skolen og holder opstartsmøde med elev, forældre, lærere, skolens ledelse og evt. skolens læsevejleder.

Skolen sikrer at klargøre det anbefalede IT-udstyr til eleven, så det er klar til kurset starter.  

Kurset på KCL - fase 2:

På KCL udarbejder vi en handleplan for elevens 10 ugers kursusforløb. 

På kurset arbejder vi på hold, ofte på tværs af flere klassetrin.

Vi underviser i årgangens fag med et timetal, der svarer til de vejledende timetal for folkeskolen. Vi tager udgangspunkt i de faglige mål for fagene og inddrager elevernes bøger fra hjemklassen, så vidt det er muligt.

Brugen af LST er ligesom anvendelsen af strukturerede arbejdsgange og stilladsering integreret i alle fag, med det formål at eleven tilegner sig brugbare arbejdsrutiner. Læsning og skrivning indgår som naturlige element i alle fag for at nå de overordnede mål for forløbet.

Sideløbende med undervisningsforløbet afholder vi elevsamtaler, forældrekursus og skole/hjem-samtaler for at støtte elevens faglige og personlige udvikling.

Inden eleven vender tilbage til sin egen klasse, er eleven på besøg i tre dage for at afprøve sine nye færdigheder og strategier. Konsulent og elevens lærer har forud holdt sparringsmøde med fokus på overgangen til egen klasse og hvordan eleven kan være aktivt deltagende i klassens undervisning med sine IT-færdigheder og nye strategier.  

Forløbet på hjemskolen - fase 3 og 4:

KCL-konsulenten og lærerteamet sparrer med det mål, at eleven kan være aktivt deltagende i klassens undervisning med sine IT-redskaber og fortsætte sin faglige udvikling.

Efter eleven er vendt tilbage til sin egen klasse sparrer lærer og konsulenten fortsat og der er besøg i klassen inden endnu en handleplan udarbejdes. Denne handleplan er rettet mod undervisningen i hjemklassen.

Vi afholder løbende statusmøder med eleven, lærere og forældre - og evt. skolens ledelse og støttecentret. Derudover kan der aftales arbejdsmøder mellemlærere og KCL-konsulent, besøg i klassen, vejledning af elev og forældre mv. Forløbet afsluttes med en opsamling og evaluering af de generelle og personlige mål, der tidligere er blevet opstillet for eleven. Elevens lærere udarbejder en fremadrettet handleplan i samarbejde med KCL-konsulenten, og elev, forældre og lærere får mulighed for at evaluere KCL-forløbet.

Udskolingsforløb på KCL og i elevens læringsmiljø

Udskoling (7.-10. klasse)

Et KCL-forløb for elever i 7.-10. klasse varer 1½ år. En elev i udskolingen følger i denne periode et intensivt 10 ugers kursusforløb på KCL, hvorefter eleven vender tilbage i egen klasse på hjemskolen. 

Konsulenter fra KCL rådgiver og vejleder lærerteamet, skoleledelsen, forældrene og eleven gennem hele forløbet.

De overordnede mål for forløbet på KCL er: 

 • At eleven møder et inkluderende skriftsprogmiljø 
 • At eleven får mulighed for at erhverve sig alderssvarende viden 
 • At eleven lærer at anvende LST som kvalificerende redskab 
 • At eleven oplever handlekompetence og en fortsat lyst til at lære 

Opstart - fase 1 

Inden eleven starter sit 10 ugers kursusforløb på KCL afholdes opstartsmøde med skoleledelsen, lærerteam, forældre og elev, hvor elevens læringsmiljø samt vigtige informationer, der er relevante for det videre forløb, samles.

Ligeledes afholdes informationsaften på KCL, hvor eleverne kan møde hinanden, og de første informationer omkring forløbet gives.

Kursus på KCL - fase 2 

Med udgangspunkt i skolens fagrække arbejdes med IT som kvalificerende redskab. Eleven træner en varierende og aktiv læsning som tilgang til viden og oplevelser. Ligeledes støttes eleven i at udvikle sit skriftlige arbejde i forhold til stavning, strukturering og opbygning af tekster i forskellige genrer, samt som et aktivt redskab til at støtte læseforståelsen. 

For at understøtte elevens selvstændighed er udviklingen af hensigtsmæssige arbejdsvaner og rutiner centrale i undervisningen. 

Elevsamtaler, holdsamtaler og inddragelse i målsætninger skal medvirke til en øget bevidstgørelse af elevens kompetencer, potentialer og udfordringer.

Læringsmiljø, opfølgning og samarbejde - fase 3 

Konsulenten kan deltage i elevens skolehverdag med fokus på implementering af læse– og skriveteknologi i undervisningen. 

Derudover afholdes sparrings- og statusmøder med lærerteam, forældre, elev, konsulent og evt. skoleledelse og UU-vejleder, hvor mål og tiltag evalueres og revurderes, og nye tiltag opstilles. 

Afslutning - fase 4 

Statusmøderne gentages løbende gennem de 1½ år. 

Forløbet afsluttes med en evaluering af hele forløbet.

KCL samarbejder med forskellige folkeskoler i Aarhus om projekter, der involverer LST og ordblindhed. Følg med her eller find os på Facebook og Instagram.

Find indstillingsskema på Aarhusintra HER