Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever fra 0.-10. klasse i svære læse-skrivevanskeligheder. Der arbejdes med læse-skriveteknologi som kvalificerende redskab, hvilket betyder, at eleven stort set arbejder med alle sine materialer digitalt.Under indsatsen tilstræbes det, at eleven tilgår den samme viden som resten af klassen.


Et forløb varer 1½ år.
Elever i 0.– 3. klasse starter løbende i løbet af skoleåret. Et forløb i 0.-3. klasse foregår udelukkende på hjemskolen.
For elever i 4.- 10. klasse oprettes der hold to gange om året – efterår og forår. Der er plads til 30 elever pr. gang. Her gennemfører eleven en 10-ugers kursusperiode på KCL i starten af forløbet.

Under KCL-forløbet er der fokus på at kvalificere skoleledelse og elevens lærere til opgaven med at sikre ordblinde elever mulighed for læring på lige vilkår. Samtidig træner eleven brugen af strategier og IT-redskaber til at tilgå skriftsproglighed og i samme proces trænes konventionel læsning og skrivning.
Der er ca. 130 – 150 elever omfattet af forløb pr. år.
KCL er en afdeling på Rosenvangskolen, men har selvstændige lokaler.

Vi arbejder ud fra følgende overordnede målsætninger for eleverne: 
* At eleven møder et inkluderende skriftsprogmiljø 
* At eleven lærer at anvende LST som kvalificerende redskab  
* At eleven får mulighed for at erhverve sig alderssvarende viden 
* At eleven får mulighed for at udvikle læse- og skrivekompetencer 
* At eleven oplever handlekompetence og en fortsat lyst til at lære 

Når eleven starter et forløb på KCL, sker det altid i tæt samarbejde med elevens skole. 
Målet for indsatsen er elevens mulighed for at kunne tilgå læring og viden på næsten lige vilkår med klassekammeraterne. 
Det kræver at alle, både elev, forældre, lærere og ledelse, er parate til at samarbejde med KCL om forløbet.
Samarbejdet starter fra første møde, hvor konsulenten fra KCL lægger et fokus på kompetencer omkring eleven. Kompetencer, der kan bygges videre på,så eleven kan deltage i undervisningen i sin egen klasse.

Når man er forældre til et ordblindt barn, bliver man meget påvirket af den situation, som ens barn oplever hver dag i skolen – dette at man ikke kan, og at man ikke synes, man slår til.
Hele skolens dagligdag er præget af aktiviteter, der inddrager læsning og skrivning, og ordblinde børn oplever ofte dette som værende et fællesskab, alle de andre i klassen er en del af - bare ikke dem selv.
En del forældre har selv oplevet besvær med hensyn til læsning og skrivning og har måske selv negative oplevelser af skolegangen, fordi der dengang ikke var den samme indsigt i, hvad det vil sige at være ordblind.
Det er afgørende, at forældre, ligesom alle andre, retter fokus på det, der skal ske fremover. Det forløb, eleverne skal være en del af, kræver, at der bliver investeret mange ressourcer. Derfor skal al energi rettes mod en fremtidig positiv udvikling.

Lektier
Når der sættes ind med et forløb på KCL, betyder det, at man som forældre skal indstille sig på, at vi rådgiver og vejleder om aktiviteter i hjemmet.
Vi lægger ikke skjul på, at succes afhænger af elevens vilje og indsats. Derfor er det vigtigt, at eleven får den søvn, der skal til, og at elevens kost giver energi nok til at kunne præstere mere, end de er vant til.
Hjemmearbejdet er en del af indsatsen, hvorfor forældre og konsulenter fra KCL skal aftale arbejdet. Vi lægger vægt på, at eleverne laver deres lektier selv - med kun lidt eller ingen hjælp. Det er en ny situation for nogle forældre men kan også være en stor lettelse.
På nogle årgange vil man måske opleve, at mængden af lektier er forholdsvis lille sammenlignet med hjemklassens. Men vi anbefaler altid at læsning af lydbøger eller ved hjælp af CD-ord bliver en daglig foreteelse derhjemme og dermed en del af elevens hjemmearbejde.

10 uger på KCL betyder 10 uger væk fra klassen 
Eleverne skal indstille sig på at være væk fra kammerater og hjemskole i en periode af ca. 10 uger. I den periode vil KCL lægge op til, at der stadig er god kontakt til hjemklassen, så eleverne oplever arrangementer, fødselsdage o. lign. sammen med kammeraterne.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på den pressede situation, eleven befinder sig i. Både det at være væk fra det kendte og samtidig være på en ny skole sammen med nye kammerater.
Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt falder til på KCL, og at de trives godt med at være i en klasse, hvor de ikke er specielle, bare fordi de har problemer i forhold til skrift og læsning.

Fremtidsudsigter
Efter skolen hvad så?
Mange elever vælger et efterskoleophold i 8., 9. eller 10. klasse. Der findes en hel del efterskoler, der tilbyder undervisning for elever i læse/skrive-vanskeligheder.
Ungdomsuddannelser
I de senere år er der blevet større opmærksomhed på denne gruppe elever på ungdomsuddannelserne, og mange steder er man klar til at modtage og undervise elever der anvender LST. UU-vejlederen på skolen kan være behjælpelig med at finde frem til de muligheder, der kan passe til netop jeres barn.

Det kan synes ret indgribende at flytte sit barn til en anden skole i 10 uger.
Derfor tilbydes et kursusforløb på KCL kun til de elever, som man anser, vil blive bragt videre i læse- skriveprocessen og dermed få en chance for at kunne følge klassen.
Barnets parathed overfor ny læring og dets holdning til pc’en som et dagligt redskab spiller også ind, når elever visiteres til KCL. 
Måske har I som forældre en oplevelse af at stå alene med et barn, der har vanskeligheder, og mangler andre, der har forståelse for jer og jeres barns situation? 
Det er vigtigt i denne sammenhæng at forstå, at mennesker i læsevanskeligheder er lige så forskellige, som alle andre mennesker med hensyn til, hvordan man lærer bedst.
Børn i læsevanskeligheder, ordblinde, dyslektikere?
Lige meget hvilket ord man anvender, dækker det over nogle funktioner, der er behæftet med besvær for det enkelte menneske, og besværet kan have mange forskellige former. På samme måde kan de ressourcer, det enkelte menneske besidder, også være meget forskellige. 
I et KCL-forløb er fokus derfor ikke kun på de praktiske/tekniske færdigheder, men vi inddrager mange aspekter og de kompetencer eleven besidder i forvejen, fx styrkesider i forskellige fag, samt sociale og personlige kompetencer. 
Det er vigtigt at overveje, hvad alternativet er: Kan eleven fx holde til at fortsætte sin skolegang som hidtil med de begrænsninger, det byder i dagligdagen at være i læse- skrivevanskeligheder? 
Væk fra klassen
Eleverne skal indstille sig på at være væk fra kammerater og hjemskole i en periode af ca. 10 uger. I den periode vil KCL lægge op til, at der stadig er god kontakt til hjemklassen, så eleverne oplever arrangementer, fødselsdage mm. sammen med kammeraterne. 
Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt falder til på KCL, og at de trives godt med at være i en klasse, hvor man møder andre, der har ordblindhed inde på livet, og derfor ikke føler sig som ”den eneste”. 

I det øjeblik man udstyrer elever i læsevanskeligheder med læse-skriveteknologi som redskab i læse-og skriveprocessen, udstyrer man også eleverne med kompetencer til at handle og til at deltage i undervisningen.
Nu kan eleverne selv bestemme, hvordan og hvornår de vil tage fat på læse- og skriveprocessen. Det er stadig forbundet med meget besvær at læse og skrive, men det er lettere end før. 
Da der kommer mere flow i læse- og skriveprocessen, får eleverne mulighed for at anvende ressourcer på læseforståelsen.
Dette har stor betydning for læsning i fagene, idet alle fag forudsætter, at man kan læse sig til stofområder, og at man kan omsætte og forstå det læste.

KCL arbejder på basis af dokumenteret viden om læsning.
Børn der visiteres til KCL skal bruge rigtig mange ressourcer og vi anbefaler derfor ikke, at eleven deltager i alternative forløb.
Elever i læsevanskeligheder er på konstant overarbejde. Elever der er i gang med et forløb på KCL er på ekstra overarbejde, fordi der er så meget fokus på deres udvikling, og nye krav om deltagelse. Mange af eleverne har tidligere været vant til, at der blev planlagt differentieret for dem i forhold til krav om omfang af læse- og skrivestof. 
Det er derfor meget afgørende, at forældrene sørger for, at eleven kan bruge alle sine ressourcer på læse- skriveområdet til forløbet på KCL. Vi anbefaler derfor ikke, at eleven deltager i alternative læse-forløb.
Eleven skal naturligvis bevare fritidsaktiviteter og lignende.

Rosenvangskolen er en almindelig folkeskole, som vi deler adresse med. Eleverne på KCL følger de ringetider, der er på Rosenvangskolen, hvilket betyder, at de leger i skolegården og på sportspladsen sammen med alle børn på skolen.
Elever på Rosenvangskolen ved godt, hvorfor elever går på KCL, og det er en naturlig ting for dem, at der af og til kommer nye elever i frikvartererne.

I den periode eleverne har deres skolegang på KCL, skal de hver dag transporteres til og fra Rosenvangskolen.
Transporten foregår efter gældende regler på området. Transporten er ikke forbundet med udgifter for forældre eller elev.