Om KCL
Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever fra 0.-10. klasse i svære læse-skrivevanskeligheder. Der arbejdes med læse-skriveteknologi som kvalificerende redskab, hvilket betyder, at eleven stort set arbejder med alle sine materialer digitalt. Under indsatsen tilstræbes det, at eleven tilgår den samme viden som resten af klassen.
Et forløb varer 1½ år.
Elever i 0.– 3. klasse starter løbende i løbet af skoleåret. Et forløb i 0.-3. klasse foregår udelukkende på hjemskolen.
For elever i 4.- 10. klasse oprettes der hold to gange om året – efterår og forår. Der er plads til 30 elever pr. gang. Her gennemfører eleven en 10-ugers kursusperiode på KCL i starten af forløbet.
Under KCL-forløbet er der fokus på at kvalificere skoleledelse og elevens lærere til opgaven med at sikre ordblinde elever mulighed for læring på lige vilkår. Samtidig træner eleven brugen af strategier og IT-redskaber til at tilgå skriftsproglighed og i samme proces trænes konventionel læsning og skrivning.
Der er ca. 130 – 150 elever omfattet af forløb pr. år.
KCL er en afdeling på Rosenvangskolen, men har selvstændige lokaler.
Vi arbejder ud fra følgende overordnede målsætninger for eleverne: 
At eleven møder et inkluderende skriftsprogmiljø 
At eleven lærer at anvende LST som kvalificerende redskab  
At eleven får mulighed for at erhverve sig alderssvarende viden 
At eleven får mulighed for at udvikle læse- og skrivekompetencer 
At eleven oplever handlekompetence og en fortsat lyst til at lære

ET FORLØB I TÆT SAMARBEJDE MED ELEVENS SKOLE 
Når eleven starter et forløb på KCL, sker det altid i tæt samarbejde med elevens skole.
Målet for indsatsen er elevens mulighed for at kunne tilgå læring og viden på næsten lige vilkår med klassekammeraterne. 
Det kræver at alle, både elev, forældre, lærere og ledelse, er parate til at samarbejde med KCL om forløbet.
Samarbejdet starter fra første møde, hvor konsulenten fra KCL lægger et fokus på kompetencer omkring eleven.
Kompetencer, der kan bygges videre på, så eleven kan deltage i undervisningen i sin egen klasse.

KCLs syn på læsning
Mange børn og unge med utilstrækkelige læsefærdigheder kan med støtte af læse-skriveteknologi få adgang til tekster, som det tidligere ikke var muligt for dem at læse.
Eleven kan få oplæst, enkelte vanskelige ord ved hjælp af oplæsningsprogrammet, udvælgende læsning, eller også får de læst hele teksten op ved hjælp af programmet.
Ud over den kompensatoriske effekt (at eleven får adgang til tekstens indhold) har det vist sig, at læseteknologi har en kvalificerende effekt på deres konventionelle læsefærdigheder.
I statusrapporten for KCL fra 2016 ses, at der for elever visiteret til KCL gennemsnitligt sker en markant stigning i elevernes progression indenfor deres læsefærdigheder.

Hvem indstilles?
Elever, der indstilles til et forløb på KCL, skal have været igennem en specialpædagogisk indsats på hjemskolen (gælder mellemtrins- og udskolingselever).
Inden indstillingen til KCL, har der på skolen været etableret en indsats i forhold til de konstaterede læse- skrivevanskeligheder hos eleven. Det være sig f.eks. gennem længerevarende eller gentagne foranstaltninger - læsekurser, hold- eller eneundervisning, støtte i klassen eller andet. 
Elever i indskolingen har ikke alle været igennem de samme forløb. Se om indskolingselever HER

For at eleven opnår det bedste resultat af et forløb på KCL, skal han eller hun være motiveret for at yde en indsats for at forbedre sine kompetencer.

Samarbejde med KCL
En indstilling til KCL fokuserer ikke alene på eleven, idet der gennem det 1½ årige forløb også er fokus på elevens læringsmiljø.
Det er centralt for elevens mulighed for at anvende sine færdigheder og kompetencer, at læringsmiljøet tilgodeser de særlige vilkår, der er tilstede, når en ordblind elev benytter læse- og skriveteknologi i den daglige undervisning.
Samarbejdet omkring elevens læringsmiljø sker bl.a. gennem sparringsmøder mellem KCL-konsulenten og elevens lærere, på de løbende statusmøder i forløbet, og når KCL-konsulenten er på besøg i elevens undervisning på skolen.

Transport
I den periode eleverne har deres skolegang på KCL, skal de hver dag transporteres til og fra Rosenvangskolen.
Transporten foregår efter gældende regler på området. Transporten er ikke forbundet med udgifter for forældre eller elev.

Væk fra klassen
Eleverne skal indstille sig på at være væk fra kammerater og hjemskole i en periode af ca. 10 uger. I den periode vil KCL ligge op til, at der stadig er god kontakt til hjemklassen, så eleverne oplever arrangementer, fødselsdage o.lign. sammen med kammeraterne.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på den pressede situation, eleven befinder sig i. Både det at være væk fra det kendte og samtidig være på en ny skole sammen med nye kammerater.
Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt falder til på KCL, og at de trives godt med at være i en klasse, hvor de ikke er specielle, bare fordi de har problemer i forhold til skrift og læsning.

Test og prøver i folkeskolen
Elever, der anvender læse-skriveteknologi i den daglige undervisning har også ret til at anvende det i forbindelse med test og prøver – det gælder både læsetest, de Nationale test og Folkeskolens Prøver i 9. og 10.kl.
Se vejledning for afvikling af nationale test på særlige vilkår på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se vejledning for tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
KCL afvikler hvert år i oktober kursus for lærere og for tidligere KCL-elever fra 8. og 9.kl. i reglerne for folkeskolens prøver på særlige vilkår.