Om KCL
Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever fra 0.-10. klasse i svære læse-skrivevanskeligheder. Der arbejdes med læse-skriveteknologi som kvalificerende redskab, hvilket betyder, at eleven stort set arbejder med alle sine materialer digitalt. Under indsatsen tilstræbes det, at eleven tilgår den samme viden som resten af klassen.
Et forløb varer 1½ år.
Elever i 0.– 3. klasse starter løbende i løbet af skoleåret. Et forløb i 0.-3. klasse foregår udelukkende på hjemskolen.
For elever i 4.- 10. klasse oprettes der hold to gange om året – efterår og forår. Der er plads til 30 elever pr. gang. Her gennemfører eleven en 10-ugers kursusperiode på KCL i starten af forløbet.
Under KCL-forløbet er der fokus på at kvalificere skoleledelse og elevens lærere til opgaven med at sikre ordblinde elever mulighed for læring på lige vilkår. Samtidig træner eleven brugen af strategier og IT-redskaber til at tilgå skriftsproglighed og i samme proces trænes konventionel læsning og skrivning.
Der er ca. 130 – 150 elever omfattet af forløb pr. år.
KCL er en afdeling på Rosenvangskolen, men har selvstændige lokaler.
Vi arbejder ud fra følgende overordnede målsætninger for eleverne: 
At eleven møder et inkluderende skriftsprogmiljø 
At eleven lærer at anvende LST som kvalificerende redskab  
At eleven får mulighed for at erhverve sig alderssvarende viden 
At eleven får mulighed for at udvikle læse- og skrivekompetencer 
At eleven oplever handlekompetence og en fortsat lyst til at lære

ET FORLØB I TÆT SAMARBEJDE MED ELEVENS SKOLE 
Når eleven starter et forløb på KCL, sker det altid i tæt samarbejde med elevens skole.
Målet for indsatsen er elevens mulighed for at kunne tilgå læring og viden på næsten lige vilkår med klassekammeraterne. 
Det kræver at alle, både elev, forældre, lærere og ledelse, er parate til at samarbejde med KCL om forløbet.
Samarbejdet starter fra første møde, hvor konsulenten fra KCL lægger et fokus på kompetencer omkring eleven.
Kompetencer, der kan bygges videre på, så eleven kan deltage i undervisningen i sin egen klasse.